sadsad x
asdasd
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

 
Serfo Fotoğrafçılık Bilişim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Serfo” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

Serfo olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, finansal bilgiler, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği ile alışveriş bilgisi veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Serfo tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

* Satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
* Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
* Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
* Şirket’in ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
* Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
* İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
* Şirket giriş-çıkışlarının kontrolünün gerçekleştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının güvenliğinin sağlanması,
* Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
* İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
* Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, e) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

* Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
* İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
* Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

* işlenip işlenmediğini öğrenme,
* işlenmişse bilgi talep etme,
* işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
* eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
* KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
* münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Serfo ya ait Hocapaşa Mahallesi Ebussuud Caddesi Basım Han No:47 Kat:3 Daire:301, Sirkeci, 34110 Fatih/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir veya info@serfoto.com.tr adresinden iletebilirsiniz.

Serfo cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;
 

  1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  5. Talep konunuzun,


bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.